استخدام ویراستار نیتیو  • لطفا سه نمونه از کارهایی که انجام داده اید را از این قسمت آپلود کنید
    فایل ها را به اینجا بکشید

    انواع فایل های مجاز : (zip, zip, rar, pdf, docx, doc, pptx, png, jpg, jpg).

  • اسکن کارت ملی (ضروری)
    انواع فایل های مجاز : jpg, rar, zip, png, pdf.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .