آمادگی همکاری زبان نگار

۹۵/۱۱/۰۷
تهران
اعزام مترجم و ترجمه متون دانشجویی،تخصصی , صفحه ای ۸۰۰۰ تومان
شماره تماس: ۸۸۹۷۳۶۸۳ – ۸۸۹۹۸۵۰۶