استخدام تعدادی مترجم درموسسه پژوهشی

۹۶/۰۱/۳۰
تهران

استخدام تعدادی مترجم درموسسه پژوهشی

حقوق و مزایا : حقوق توافقی و بیمه تامین اجتماعی

تلفن :  ۶۶۹۷۹۸۹۱

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند.

estekhdammotarjem.com