استخدام مترجم با تسلط کامل به زبان و آشنا به امور بازرگانی

۹۵/۱۱/۰۵
تهران

به کارمند مترجم با تسلط کامل به زبان انگلیسی و آشنایی کامل به امور بازرگانی در تهران نیازمندیم.

 

شماره تماس : ۷۷۶۵۵۹۵۲ الی ۴