استخدام مترجم خانم در شهر مشهد

۹۶/۰۲/۱۳
خراسان رضوی

استخدام مترجم خانم در شهر مشهد

( جهت انجام امور اداری )

تلفن :۰۹۳۵۸۳۵۶۰۰۶

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند.

Estekhdammotarjem.com