استخدام مترجم در آژانس هواپیمایی

۹۵/۱۱/۱۴
تهران

استخدام مترجم زبان (کارمند) در آژانس هواپیمایی

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به زبان انگلیسی

_ آشنایی با کارهای آژانس هواپیمایی

تلفن : ۸۸۶۴۴۶۴۴