استخدام مترجم در انتشارات

۹۵/۱۱/۱۹
تهران

استخدام مترجم زبان در انتشارات

(جهت ترجمه کتاب)

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به ترجمه متون انگلیسی

تلفن : ۳۳۱۱۶۲۱۸