استخدام مترجم در دفتر ترجمه

۹۵/۱۱/۱۱
تهران

استخدام مترجم زبان انگلیسی (کارمند) در دفتر ترجمه

شرایط استخدام :

_ آشنایی با نحوه ترجمه متون

تلفن : ۸۸۵۵۳۴۵۰