استخدام مترجم در سایت ترجمه فا

۹۵/۱۱/۲۱
اصفهانخوزستانفارسهمدان

استخدام تعدادی مترجم زبان انگلیسی در سایت ترجمه فا

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به ترجمه متون انگلیسی

( استخدام به صورت غیر حضوری انجام میگیرد و همکاری به صورت دورکاری میباشد)

تسویه : ۱۲ ساعت پس از تحویل متن ترجمه شده

اولویت با مترجمان با سابقه در زمینه ترجمه مقالات معتبر

(استخدام در شهر های اصفهان، خوزستان، همدان وفارس صورت میپذیرد)

وب سایت : tarjomefa.com