استخدام مترجم در شرکت کامپیوتری

۹۵/۱۱/۱۶
تهران

استخدام مترجم زبان (کارمند) در شرکت کامپیوتری

(کارمند در شیفت شب)

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به زبان انگلیسی

آدرس : شریعتی_دولت

ایمیل : amir.mnsri22@gmail.com