استخدام مترجم در ماهنامه

۹۵/۱۱/۱۱
تهران

استخدام مترجم زبان در ماهنامه

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی بر ترجمه متون تخصصی کامپیوتر

تلفن ۲۲۸۶۲۴۴۵ _۲۲۸۶۸۹۴۴