استخدام مترجم در ماهنامه

۹۵/۱۱/۱۳
تهران

استخدام مترجم در ماهنامه

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی بر ترجمه متون تخصصی کامپیوتری

تلفن : ۲۲۸۶۸۹۴۴– ۲۲۸۶۲۴۴۵