استخدام مترجم در ماهنامه

۹۵/۱۱/۲۰
تهران

استخدام مترجم زبان در ماهنامه

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به ترجمه متون تخصصی کامپیوتری

تلفن : ۲۲۸۶۸۹۴۴ – ۲۲۸۶۲۴۴۵