استخدام مترجم در نشریه گردشگری

۹۵/۱۱/۱۶
تهران

استخدام مترجم زبان در نشریه گردشگری(هیئت تحریریه)

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به ترجمه متون

(استخدام به صورت غیر حضوری و حضوری)

تلفن :۸۸۹۱۱۰۲۷