استخدام مترجم رسمی در دارالترجمه رسمی

۹۶/۰۲/۱۲
تهران

استخدام مترجم رسمی در دارالترجمه رسمی

به مترجم رسمی جهت کار با دفتر ترجمه رسمی نیازمندیم.

تلفن : ۴۴۲۷۰۰۱۴

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند.

Estekhdammotarjem.com