استخدام مترجم زبان انگلیسی

۹۵/۱۱/۲۳
تهران

استخدام تعدادی مترجم زبان انگلیسی

(داشتن سابقه کار و تجربه ضرورت ندارد)

تلفن : ۰۹۳۰۲۴۶۱۰۰۲