استخدام مترجم زبان انگلیسی دراصفهان

۹۶/۰۱/۱۶
اصفهان

استخدام مترجم زبان انگلیسی دراصفهان

تعداد مترجم مورد نیاز : ۲ نفر

تلفن : ۰۹۱۳۷۵۷۷۱۰۰

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند مشخصات خود را به شماره تلفن تلگرام کنند.

estekhdammotarjem.com