استخدام مترجم زبان انگلیسی در تهران

۹۵/۱۱/۱۰
تهران

استخدام مترجم با تسلط کامل بر مکاتبات , وترجیحا مترجم هم زمان در آموزشگاه دانشگاهی معتبر – طرشت
a.momayez@gmail.com