استخدام مترجم غیرحضوری در سایت ترجمه فا

۹۵/۱۲/۰۴
چند استان کشور

استخدام مترجم غیرحضوری در سایت ترجمه فا

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به زبان انگلیسی

” نوع همکاری مترجم : دورکاری

” مترجمینی که سابقه ترجمه مقالات معتبر دارند  در اولویت استخدام قرار میگیرند

” تسویه ۱۲ ساعت بعد از تحویل متون ترجمه شده

” استخدام از استان های همدان، خوزستان، اصفهان و فارس انجام میگیرد.

وب سایت : http://tarjomefa.com

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند به آدرس سایت مراجعه کنند.