استخدام مترجم زبان روسی و عربی مسلط در اصفهان

۹۵/۱۱/۰۵
اصفهان

به مترجم زبان روسی و عربی مسلط به امور بازاریابی ترجیحا لیسانس جهت همکاری در اصفهان نیازمندیم.

 

شماره تماس : ۰۹۲۲۴۰۱۱۴۵۱