استخدام مترجم زبان عربی درشهراصفهان

۹۶/۰۶/۲۳
اصفهان

استخدام مترجم زبان عربی درشهراصفهان

شرایط استخدام :

_ تسلط بالا به زبان عربی

_ آشنا به مسایٍل تجارت

تلفن : ۰۹۱۳۳۱۴۷۳۰۶ – ۰۹۱۳۳۱۷۰۷۷۴

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند .