استخدام مترجم زبان چینی در اصفهان

۹۵/۱۱/۰۴
اصفهان

 

به مترجم زبان چینی جهت مکالمه با شرکت های چینی جهت همکاری در اصفهان نیازمندیم.

تلفن: ۰۹۱۶۱۱۸۵۹۰۲