استخدام مترجم عربی در بیمارستان بهمن

۹۵/۱۱/۱۰
تهران

استخدام مترجم زبان عربی در بیمارستان بهمن( غرب تهران ) .

شماره تماس : ۸۲۴۹۹۵۳۲  و  ۸۲۴۹۹۵۳۹