استخدام مترجم در مرکزترجمه بازار

۹۵/۱۲/۲۴
تهران

استخدام مترجم در مرکزترجمه بازار

استخدام مترجم به صورت غیر حضوری صورت میگیرد.

جهت آگاهی از شرایط استخدام به وب سایت ترجمه بازار مراجعه فرمائید.

تلفن : ۰۲۶۳۴۴۱۷۸۷۰

Estekhdammotarjem.com