مترجم ترکی استانبولی

۹۵/۱۱/۱۱
تهران

مترجم ترکی استانبولی خانم

جهت نمایشگاه بین المللی تهران آماده همکاری

باسابقه حضور درنمایشگاههای مختلف

تلفن :۰۹۳۷۲۱۹۸۰۴۷