مترجم زبان انگلیسی

۹۵/۱۱/۰۹
تهران

استخدام مترجم زبان انگلیسی در پژوهشکده علمی معتبر

شرایط مورد نیاز :

تسلط ترجمه متون جغرافیا و رواشناسی

ایمیل :Tehran.research2017@gmail.com (ارسال نام و رشته تحصیلی)

شماره تلفن :۰۹۲۱۸۱۴۱۷۱۶ (تماس ساعات اداری)