مترجم زبان چینی

۹۵/۱۱/۱۱
تهران

مترجم زبان چینی

فارغ‏ التحصیل داننشگاه ‏چین‎

سالها‎ تجربه ‎در صنایع وتجارت‎‏ باچین

‏آماده‏ همکاری ‎باشرکت ها موسسات

تلفن :۰۹۱۲۶۹۸۰۹۲۵